Ναυταθλητικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Λουτροπόλεως Θερμής - Λέσβου ( Ποσειδών )

Προστατέψτε το περιβάλλον ------------------------------------Όχι σκουπίδια στη θάλασσα ------------------------------------Προστατέψτε τις ακτές - Δεν μας ανήκουν, τις έχουμε δανειστεί από τις μελλοντικές γενιές------------------------------------Μάθετε τα παιδιά τι σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος------------------------------------Επιμείνετε στη χρήση προϊόντων που η συσκευασία τους είναι ανακυκλώσιμη ------------------------------------Μην διστάσετε να κάνετε ευγενική παρατήρηση στον διπλανό σας, όταν ρυπαίνει------------------------------------Αλλάξτε τα λάδια των μηχανών σας με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον------------------------------------Δροσιστείτε με αναψυκτικά αλλά μην αφήνετε «πίσω»σας πλαστικά και αλουμίνιο------------------------------------Διαφορετικά θα χρειαστείτε πολύ περισσότερο χρόνο για να βρείτε μια παραλία καθαρή χωρίς λάδια και υπολείμματα καυσίμων

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

 

Αρ. 1ο :  Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ – ΛΕΣΒΟΥ ¨ ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨»  με έδρα την Λουτρόπολη Θερμής Λέσβου.

Αρ. 2ο:Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη και διάδοση του ενδιαφέροντος για την ερασιτεχνική αλιεία καθώς και η συμβολή στην προστασία του ενάλιου πλούτου της περιοχής Λουτροπόλεως Θερμής Λέσβου. Περαιτέρω η ίδρυση και λειτουργία : α) ναυταθλητικών τμημάτων με σκοπό την προσέλκυση της νεολαίας στον θαλάσσιο αθλητισμό και β) τμήματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής».

 

Αρ. 3ο  :  «Για την ανάπτυξη των σκοπών του ο Σύλλογος θα οργανώνει αλιευτικές εκδρομές, διαφωτιστικές περί αλιείας ομιλίες, για να αναπτυχθεί στα μέλη του και στο κοινό ανώτερη συνείδηση περί της αξίας της αλιείας ως θαλάσσιας ψυχαγωγίας, θα αποκτήσει εντευκτήριο μελών, βάση, πλοιάρια, θα συνεργαστεί με άλλα Σωματεία που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, θα διοργανώνει ναυταθλητικούς αγώνες και θα λαμβάνει μέρος και ο ίδιος σε αγώνες με άλλους ομίλους σ’ ολόκληρη τη χώρα, θα διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής των μελών, χοροεσπερίδες κ.λ.π.»

 

Αρ. 4ο   :  Πόροι του Σωματείου είναι: α) το δικαίωμα εγγραφής (εφ’ άπαξ ποσό 25€), β) οι συνδρομές των μελών σε 25€ το χρόνο , γ) οι εισπράξεις από χοροεσπερίδες, γιορτές και λαχειοφόρους αγορές, δ) κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες προς το σύλλογο, ε) προαιρετικές εισφορές, και στ) κρατικές επιχορηγήσεις. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αρ. 5ο :  Τα μέλη του Σωματείου είναι επίτιμα και τακτικά. Α) Επίτιμα μέλη, μη δικαιούμενα να συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ή στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανακηρύσσονται, με απόφαση του Δ.Σ., πρόσωπα εξέχοντα στην κοινωνία τα οποία λόγω της αγάπης τους προς τη θάλασσα και την αλιεία προσέφεραν ιδιαιτέρως αξιόλογες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου. Β) τακτικά μέλη εγγράφονται με αίτησή τους εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν προτάσεως δύο από των τακτικών και ταμειακά εντάξει μελών, κάθε ερασιτέχνης αλιέας, αδιακρίτως φύλου εφ’ όσον αποδέχεται τους επιδιωκόμενους σκοπούς του συλλόγου .Γ) Κάθε μέλος οφείλει πλην του ποσού για την εγγραφή του, να καταβάλλει τακτικά τη συνδρομή του. Δ) Η επί τετράμηνο καθυστέρηση της συνδρομής συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους   από το σύνδεσμο με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διαγράφεται κάποιο μέλος εφ’ όσον συντρέχει σπουδαίος γι’ αυτό λόγος. Ε) τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα, συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του Συλλόγου. ΣΤ) Μέλος του συνδέσμου μπορεί να αποχωρήσει μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το σύλλογο, αφού γνωστοποιηθεί τρεις μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου .

 

Αρ. 6ο  :  Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και από 3 συμβούλους. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και η θητεία του είναι διετής. Μαζί με το Δ.Σ. εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωση των αποχωρούντων. Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του, με πρόσκληση του πρώτου επιτυχόντος, κατά σειρά ψήφων, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Το Δ.Σ. καλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο όσες φορές κριθεί απ’ αυτόν αναγκαίο ή όσες φορές το ζητήσουν τουλάχιστον 3 μέλη του, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον 5 μέλη και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του και για κάθε τακτική ή έκτακτη δαπάνη, που απαιτείται για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας σύμφωνα με την γνώμη του προέδρου.  Σε περίπτωση αποχωρήσεως ή παραιτήσεως μέλους Δ.Σ. καλείται για αναπλήρωσή του από τους εκλεγέντες αναπληρωματικούς, εκείνος που έχει τις περισσότερες ψήφους. Αν το μέλος που αποχωρεί ή παραιτείται είναι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή ταμίας, γίνεται εκλογή για την κατάληψη της θέσης του. Το Δ.Σ. μπορεί να εκπροσωπεί το Σύνδεσμο και να διοικεί αυτόν και σε περίπτωση μείωσης των μελών του μετά από αποχωρήσεις ήπαραιτήσεις αν ο αριθμός των απομενόντων μελών μειωθεί στους 3, τότε συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

 

Αρ. 7ο  :  Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις παρακάτω εξουσίες και δικαιώματα: 1) Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε αρχής και κάθε τρίτου και όταν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλεί μέσω του Γεν. γραμματέα τα μέλη του συλλόγου σε Γεν. Συνέλευση, υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ. και όλα τα έγγραφα, συμβόλαια και συνομολογεί δάνεια, εντέλλεται την πληρωμή δαπανών, υπογράφει τα απαιτούμενα χρηματικά εντάλματα, συντάσσει μαζί με το Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό και υποβάλλει αυτούς στη Γεν. Συνέλευση για έγκριση, φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και δίνει ή αφαιρεί το λόγο στους αιτούντες όσες φορές το κρίνει επιβεβλημένο. 2) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο με τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Τον Αντιπρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο Γεν. Γραμματέας.

 

 Αρ. 8ο  :   Ο Γραμματέας παραλαμβάνει τα έγγραφα που αποστέλλονται στο Σύλλογο. Εκτελεί κάθε αλληλογραφία του Συλλόγου. Έχει στην κατοχή του τα έγγραφα, τα βιβλία και τη σφραγίδα του συλλόγου, διαβάζει στις συνεδριάσεις του συλλόγου τα πρακτικά και όλα τα αποστελλόμενα έγγραφα, συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, για το κύρος, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συλλόγου και κάθε έγγραφο, συγκαλεί με εντολή του προέδρου τα μέλη σε Γεν. Συνελεύσεις και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, κρατά δικό του βιβλίο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και το μητρώο των μελών του συλλόγου.

 

Αρ. 9ο  :    Ο ταμίας εισπράττει  όλα τα έσοδα του συλλόγου και μέσα στις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα τα καταθέτει σε αναγνωρισμένη τράπεζα από την οποία και τα αποσύρει για τις ανάγκες του συλλόγου με την υπογραφή του προέδρου. Μπορεί να κρατά στα χέρια του ποσό μέχρι 30.000 δρχ  για τις τρέχουσες ανάγκες του συλλόγου. Ενεργεί την πληρωμή δαπανών βάσει εντάλματος υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και τηρεί το βιβλίο ταμείου και το βιβλίο περιουσίας του συλλόγου, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά των δαπανών. Είναι υπεύθυνος για κάθε ανωμαλία στο ταμείο του και για κάθε πληρωμή που ενήργησε χωρίς ένταλμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ.

Αρ. 10ο  :   Η Γεν. Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συλλόγου, εκλέγει το Δ.Σ. Αποφασίζει για την αποβολή μέλους για σοβαρούς λόγους, αποφαίνεται για τη διάλυση του συλλόγου και για  τροποποίηση του καταστατικού. Εποπτεύει  και ελέγχει τα όργανα του συνδέσμου. Εγκρίνει την λογοδοσία του Δ.Σ. και τον ετήσιο προϋπολογισμό και γενικά αποφαίνεται για κάθε ζήτημα που αφορά το σύνδεσμο. Ο σύλλογος συνέρχεται α) μία φορά το χρόνο και μέσα στο μήνα Μάρτιο για την ετήσια Γενική Συνέλευση και β) για συζήτηση επείγοντος και σοβαρού θέματος ή όταν ζητηθεί εγγράφως από το 1/10 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Η Γεν. Συνέλευση παίρνει αποφάσεις για όλες τις προτάσεις και τα ζητήματα με απόλυτη πλειοψηφία, δυνάμει του άρθρου 97 του Αστικού Κώδικα. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 των μελών που έχουν ψήφο. ¨όταν δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση αναβάλλεται για άλλη μέρα που απέχει από την πρώτη όχι λιγότερο από 8 ημέρες και περισσότερο των 15 ημερών και ορίζεται από τον πρόεδρο με ανακοίνωση. Βρίσκεται δε αυτή σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το 1/10 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Γεν. Συνέλευση παίρνει αποφάσεις για όλες τις προτάσεις και τα ζητήματα με φανερή ή μυστική ψηφοφορία, ανάλογα με το θέμα. Η γεν. Συνέλευση συγκαλείται με ειδική πρόσκληση που περιέχει τα θέματα που θα συζητηθούν, τον τόπο και την ώρα και δημοσιεύεται σε κάποια καθημερινή εφημερίδα που εκδίδεται στη Μυτιλήνη, πριν 8 τουλάχιστον ημέρες, ή με ατομική πρόσκληση που περιέχει τα παραπάνω στοιχεία ή και με γενική πρόσκληση στην οποία υπογράφουν τα μέλη ότι έλαβαν γνώση γι’ αυτήν. Στη Γεν. Συνέλευση συμμετέχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το σύνδεσμο. Η Γεν. Συνέλευση συγχρόνως με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγει και τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που τελεί υπό την προεδρία του πλειοψηφίσαντος.

Έργο της εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τακτικής είσπραξης των πόρων, το νόμιμο των δαπανών που έγιναν και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της περιουσίας του συλλόγου. Στο τέλος κάθε λογιστικού έτους συντάσσει την έκθεσή της, την οποία υποβάλλει μαζί με τον υποβαλλόμενο από το Δ.Σ. ισολογισμό και απολογισμό για έγκριση από τη Γεν. Συνέλευση, μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του Οικονομικού έτους. Η θητεία της είναι διετής.

Στις Γεν. Συνελεύσεις κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος ταμειακά εντάξει με έγγραφο εξουσιοδοτήσεως. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι δύο μέλη.

 

Αρ. 11ο  :  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ.  Κάθε μέλος του Σωματείου ή της διοίκησής του που παραβαίνει το νόμο ή το καταστατικό, υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις που συνίστανται σε προφορική ή έγγραφη επίπληξη, αποβολή από τη διοίκηση ή το Σωματείο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβάσεως. Τις παραπάνω πειθαρχικές ποινές αποφασίζει και επιβάλλει το Δ.Σ. Ως επιβαρυντικές περιπτώσεις θεωρούνται η υπαίτιος πράξη ή παράληψη των διατάξεων της νομοθεσίας του σωματείου από μέλος του σωματείου ή από τη διοίκησή. Κατά της αποφάσεως για αποβολή μέλους από το σωματείο ή από τη διοίκησή του για πειθαρχικούς λόγους, μπορεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο προσφυγή στη Γεν. Συνέλευση, καθώς επίσης και η προβλεπόμενη κατά το αρ. 88 του Α.Κ.

 

Αρ. 12ο  :  ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.  Η από τον Σύλλογο κτήση από επαχθή αιτία ακινήτων αξίας μεγαλύτερης από 10.000.000 δρχ. γίνεται πάντα με έγκριση της συνέλευσης των μελών. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμιξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας από το Σωματείο κατά την διενέργεια των πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του.

 

Αρ. 13ο  : ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ. 1)  Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρίτων γίνονται δεκτές με έγκριση της συνέλευσης των μελών, που παρέχεται με πλειοψηφία του ½ τουλάχιστον των μελών.  2) Κληρονομιές που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής. 3) Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του σωματείου για ορισμένο σκοπό τελούν κάτω από ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Σωματείου και οι τυχόν πρόσοδοι που προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους που τίθενται από τον διαθέτη ή τον δωρητή. 4) Οι δωρεές προς το σωματείο γίνονται επώνυμα.

 

Αρ. 14ο  :  Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να διορίζει εφόρους των διαφόρων τμημάτων του συλλόγου οι οποίοι θα επιμελούνται και θα παρακολουθούν την πραγματοποίηση των αποφάσεών του και θα φροντίζουν για την ευπρέπεια και την τάξη στην ιδρυθείσα αλιευτική βάση και το εντευκτήριο των μελών.

 

Αρ. 15ο  :  Η σημαία του συλλόγου έχει λευκό χρώμα και αναγράφει με γράμματα  χρώματος κυανού τα εξής: «Ν.Ε.Σ.Ε.Α.Λ.Θ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ»  και το έμβλημα του συλλόγου την τρίαινα. Η σφραγίδα είναι κυκλική και αναγράφει γύρωθεν «Ν.Ε.Σ.Ε.Α.Λ.Θ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ»   καθώς και το έτος ιδρύσεως και στο μέρος απεικόνιση τρίαινας.

 

Αρ. 16ο  :  τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει τηρουμένων των ορισμών του άρθρου 99 του Α.Κ. Με αίτηση του 1/3 των μελών, με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το λόγο.

 

Αρ. 17ο  :   Ο σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης η οποία συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και απαρτίζεται από το ½ τουλάχιστον των μελών που έχουν ψήφο και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Όταν αποφασιστεί η διάλυση περιέρχεται αμέσως στην κατάσταση εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές θα εκλέγονται από τη Γεν. Συνέλευση, τρία από τα μέλη του συνδέσμου τα οποία μέσα σε ορισμένη προθεσμία από την εποπτική αρχή υποχρεούνται να προβούν στην εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσμου τηρουμένων κατά τα λοιπά των άρθρων 103, 104, 105 του Α.Κ. Το ενεργητικό που απομένει όπως και όλη η περιουσία του σωματείου, οι εγκαταστάσεις και τυχόν γυμναστήριό του, θα περι΄΄ερχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

Αρ. 18ο  :   Ο σύλλογος έχει εσωτερικό κανονισμό και υποχρεούνται τα μέλη να πειθαρχούν απόλυτα σ’ αυτόν.

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει 18 άρθρα μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.

 

                                                                        Μυτιλήνη 21/2/1997

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1.          ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2.          ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3.          ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4.          ΚΟΜΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5.          ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6.          ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7.          ΔΙΓΙΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8.          ΔΙΓΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

9.          ΠΙΚΟΥΛΟΣ ΤΖΑΝΟΣ

10.      ΑΓΙΑΣΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

11.      ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12.      ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

13.      ΔΙΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

14.      ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

15.      ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

16.      ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ

17.      ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

18.      ΚΑΜΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

19.      ΣΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

20.      ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

 

 

Το ανωτέρω καταστατικό εγκρίθηκε με την αριθμ. 34/1997 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.